image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetmelik

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SPOR EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bartın Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SPORUM): Bartın Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bartın Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; beden eğitimi ve spor bilimleri ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, spor kulüpleri, spor federasyonları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, beden eğitimi ve spor bilimlerinde bilgi üretimine yönelik imkanlar hazırlamak, araştırmalar yapmak ve yönetmektir.

Çalışma alanları ve görevleri

MADDE 5 – (1) Merkez; toplumun spor kültürünün geliştirilmesi, her bireye yönelik sportif araştırma ve uygulama ile kulüp takım sporcularının ve diğer ferdi lisanslı sporcuların; sağlık ve performans durumlarının saptanması, değerlendirilmesi, korunması ve geliştirilmesi ile sportif başarının sağlanması amacıyla aşağıdaki çalışmaları yürütür:

a) Beden eğitimi ve spor bilimleri alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, araştırmalar ile kuruluşlarca bu konularda yapılan projelere yardımcı olmak ve destek sağlamak,

b) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak,

c) Temel ve uygulamalı araştırma konularında çağdaş düzeyde bilimsel proje üretimi için gerekli önlemi almak,

ç) Lisans, lisansüstü, doktora öğrencileri ve beden eğitimi ve spor bilimlerinde çalışan araştırmacılara, istediklerinde bilimsel standartlar içerisinde yardım ve destek sağlamak,

d) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek ve öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak, imkânlar sağlamak, uygulamalar için ortam oluşturmak,

e) Her düzeyde araştırmacı, öğrenci, sporcu ve halkın gelişimine yönelik sportif eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

f) Araştırmacılar arasında bilimsel proje yarışmaları düzenleyerek diğer yöntemlerle bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak,

g) Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla Merkezin amacına yönelik müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

ğ) Merkezin araştırma imkânlarını arttırmak ve bu konularda çalışmalar yapmak,

h) Sporcuların ve öğrencilerin sağlık kontrollerinin ve tedavilerinin yapılmasında, performans değerlendirilmesinde Üniversitenin ilgili anabilim dalları ile işbirliğini sağlamak,

ı) Takımlara ve bireylere yönelik spor yaralanmalarından korunma, uygun ayakkabı, spor malzemesi ve koruyucu gereç kullanımı konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,

i) Spora dönüş egzersiz ve antrenman programlarının düzenlenmesini sağlamak,

j) Spor laboratuarları kurmak, laboratuar ve saha testleri ile sürat, kuvvet, dayanıklılık, reaksiyon zamanı tayini, sıçrama yüksekliği tespiti, esneklik ölçümleri, vücut kompozisyonu analizi, vücut yağ oranı ve ideal kiloyu belirlemek, sportif hareketlerin dinamik analizini yapmak,

k) Bireylere ve takımlara yönelik performans analizi, oyun ve maç analizleri, teknik, taktik, istatistiksel analiz, performans testlerini yorumlamak, antrenman programlarını oluşturmak,

l) Doping merkezi kurulması, sporcu beslenmesi, anti-doping yaklaşımı, ergojenik yardımcılar, spor psikolojisi, uzman diyetisyenlerce sporcuya özel doğru beslenme önerileri, doping maddeleri ve sağlığa zararlı ilaçlardan korunma, doping olmayan performans artırıcı ilaçlar, vitaminler ve benzeri maddelerin doğru kullanımına yönelik konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmesi ile stres, isteksizlik, kronik yorgunluk, sürantrenman, antrenmana uyum ve benzeri sorunlarda tıbbi destek sağlamak,

m) Çocuklarda spora uygunluk değerlendirmesi, branş seçiminde danışmanlık hizmeti ve yetenek testleri yapılmasını sağlamak, yeteneklerine göre branşlara yönlendirme yapmak,

n) Yaşlılar için sağlıklı yaşamaya yönelik egzersiz programları hazırlamak,

o) Yenilenme ve rehabilitasyon konusunda ihtiyacı olanlara destek sağlamak,

ö) Sportif branşlarda federasyonlarla koordineli olarak ulusal ve uluslararası yarışmalar ve etkinlikler düzenlemek,

p) Merkezin amaçlarına yönelik süreli süresiz yayınlar hazırlamak ve yayınlamak,

r) Merkezin amaç ve faaliyetlerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek, ulusal veya uluslararası nitelikteki kongre, konferans, sportif eğitim ve seminerlere Yönetim Kurulunun önerisi ve Müdürün onayı ile temsilci, katılımcı ve/veya konuşmacı yollamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Yönetim Kurulu üyeleri arasından tercihen öğretim elemanı olmak üzere Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün, kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu Kurulu toplantıya çağırmak,

f) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle işbirliği yaparak, amaca uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından seçilen, Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanları veya diğer fakülte ve yüksekokullarındaki öğretim elemanları arasından görevlendirilecek olan beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay, işin gerektirdiği durumlarda daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirme için Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma konularıyla ilgili özel sektör ve istekleri halinde kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ve görevlendirilmeleriyle aynı şekilde olur.

(2) Müdürün daveti üzerine toplanan Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.